Visie ouders

We willen vanuit een wederzijds respect en vertrouwen, samen met de ouders de opvoeding van hun kind verderzetten. Hierbij houden we voor ogen dat elk een aandeel heeft in de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg.

Ouders zijn de belangrijkste schakel in het verwerven van inzichten in de leefwereld, de gewoontes en het ritme van het kind. Vandaar dat wij het nuttig achten om van bij de eerste contacten met de ouders (de inschrijving, de rondleiding, het wenmoment, de eerste contacten met de begeleider) hen voldoende informatie te verschaffen omtrent het reilen en zeilen in ons kinderdagverblijf. Anderzijds is dit ook een moment om te luisteren naar de wensen en verwachtingen van de ouders inzake de aanpak en opvoeding van hun kind.

Wij creëren door onze werking (kleine leefgroepen, vaste begeleiders per groep) een vertrouwelijke sfeer waar onze begeleiders een nauw contact onderhouden met de ouders. Er is regelmatig persoonlijk overleg omtrent voeding-, leef- en slaapgewoontes. Enerzijds geven de begeleiders advies en eerlijke informatie aan de ouders inzake hun kind. Anderzijds vragen de begeleiders raad aan de ouders of peilen ze naar de gewoontes van thuis. We proberen ook via onze persoonlijke boekjes een duidelijk beeld te geven over hoe hun kindje evolueert en wat het kindje allemaal beleeft.

Wanneer ouders blijk geven van andere noden proberen wij daar in onderling overleg een oplossing voor te vinden. Doch voor ons blijft het kind centraal staan.

Het is in ieders belang dat we de kindjes die we toevertrouwd krijgen zo goed mogelijk helpen ontwikkelen in hun eigenheid. Daarbij vinden wij het belangrijk om een goeie verstandhouding te hebben met de ouders. We stellen het op prijs om hun mening te kennen en in overleg te kunnen gaan bij eventuele problemen. Dit doen we onder andere door de tevredenheidsgesprekken, zes à acht weken na startdatum, en door tevredenheidsenquêtes op het einde van de opvang.

Top