Pedagogische Visie

Doelstelling : “Het kind staat centraal”.

Van ieder kind willen we dat het zich goed voelt in ons kinderdagverblijf en dat het betrokken blijkt in en met de groep.

Vandaar uit willen wij ervoor zorgen dat we een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van ieder kind individueel bevordert en hen de beste kansen biedt om zijn talenten en vaardigheden te ontplooien, zowel op motorisch vlak, als op sociaal, emotioneel, zintuiglijk en cognitief vlak.

Strategie :

De eerste levensjaren zijn van cruciaal belang voor een baby, vandaar…

  • Elk kind is uniek, heeft zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen karakter, zijn eigen geschiedenis en elk kind krijgt van thuis uit zijn eigen opvoeding. Dit willen we respecteren en we tonen dit door de manier waarop we omgaan met onze kindjes. Elk kind heeft het recht om te zijn zoals het is. De wijze en het tempo waarop een kind zich ontplooit, zijn afhankelijk van de omgeving van het kind. Om zich optimaal te ontwikkelen heeft een kind zowel veiligheid, geborgenheid als uitdaging nodig.

    Dit proberen we te bekomen door alle kinderen individueel te benaderen en hen binnen een veilige en duidelijke structuur te stimuleren in hun algemene ontwikkeling. In de omgang en zorg voor de kinderen proberen we flexibel te zijn, ieder kind heeft een individuele aanpak nodig. We stimuleren ook de zelfzorg en zelfstandigheid van de kinderen zodat ze over een zekere rijpheid beschikken om zo vlot mogelijk de overstap naar de kleuterschool te kunnen maken.

  • Dagelijkse contacten tussen de ouders en onze medewerkers zijn voor ons belangrijk. Wij willen een schakel zijn in de opvoeding die de ouders hun kind willen geven. Het enthousiasme en de bekwaamheid van onze begeleiders moeten ouders overtuigen dat onze begeleiding een waardevolle aanvulling is op de opvoeding van hun kindje. Regelmatig worden ouders op de hoogte gehouden van onze observaties omtrent de ontwikkeling van hun jonge spruit. Ook goeie contacten tussen directie/coördinatoren, pedagogisch coaches en ouders vinden we belangrijk. We houden eraan om onze kindjes en hun ouders te leren kennen.
  • Ieder kind heeft recht op een veilige, gezonde omgeving. Dit vertaalt zich zowel naar activiteiten, verzorging, rustmomenten, hygiëne en voeding, als naar meubilair, inrichting en speelgoed. We willen de kinderen spelenderwijs stimuleren maar binnen een veilige, gezonde omgeving.

Van onze medewerkers verwachten we allereerst dat ze elk kind graag zien en dat ze hen als unieke individuen beschouwen. Alle medewerkers vervullen een voorbeeldfunctie. We verwachten dan ook dat ze dit zo vertalen naar de kinderen. Binnen de uitvoering van hun werk verwachten we respect en waardering voor elkaar en elkanders werk.

Top